หน้าหลัก :นักลงทุนสัมพันธ์ » การกำกับดูแลกิจการ
นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหุ้นวันนี้

การกำกับดูแลกิจการ

 

 

รายการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 การกำกับดูแลกิจการที่ดี            
กฎบัตรในการบริหารจัดการ
จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติ
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน
การบริหารความเสี่ยง
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

จดหมายขอเชิญชวนเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโครงการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

Thai Private Sector Collective Action against Corruption (CAC)

รายงานความยั่งยืน (SD Report)