หน้าหลัก :นักลงทุนสัมพันธ์ » การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น...
นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหุ้นวันนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2565

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

 

         รายการ           ดาวน์โหลดเอกสาร      
คุณสมบัติผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม    
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ

 

ประจำปี 2564

 

Video การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

 

 

   รายการ          ดาวน์โหลดเอกสาร      
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

              รายการ     ดาวน์โหลดเอกสาร 
จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : รายงานประจำปี One report 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลของกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 :  ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 :  เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : หนังสือมอบฉันทะ

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แผนที่สถานที่ประชุม

         

 

 

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

 

         รายการ           ดาวน์โหลดเอกสาร      
คุณสมบัติผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม    
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ

 

 

ประจำปี 2563

Video การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

 

 

 

   รายการ          ดาวน์โหลดเอกสาร      
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

              รายการ     ดาวน์โหลดเอกสาร 
จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : รายงานประจำปี 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลของกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 :  ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 :  เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : หนังสือมอบฉันทะ

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แผนที่ ไบเทค บางนา

         

 

 

 

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

 

         รายการ           ดาวน์โหลดเอกสาร      
คุณสมบัติผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม    
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ

 

 

ประจำปี 2562

Video การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

 

 

 

   รายการ          ดาวน์โหลดเอกสาร      
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

              รายการ     ดาวน์โหลดเอกสาร 
จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : รายงานประจำปี 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : รายละเอียดเบื้องต้นโครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการบริหาร

และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือพนักงานบริษัทย่อย ครั้งที่ 3  (ESOP-W3)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 :  นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลของกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 :  ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : หนังสือมอบฉันทะ  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แผนที่ ไบเทค บางนา

         

 

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

 

         รายการ           ดาวน์โหลดเอกสาร      
คุณสมบัติผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม    
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ

 

 

กลุ่มบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ยอมรับ เรียนรู้เพิ่มเติม