หน้าหลัก :นักลงทุนสัมพันธ์ » การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น...
นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหุ้นวันนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567

 

 

Video การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

 

 

 

   รายการ          ดาวน์โหลดเอกสาร      
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 

 

 

 

 

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

 

         รายการ           ดาวน์โหลดเอกสาร      
คุณสมบัติผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม    
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

              รายการ     ดาวน์โหลดเอกสาร 
จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : รายงานประจำปี One report 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่เป็นกรรมการของบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : นิยาม กรรมการอิสระ และข้อมูลของกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 :  ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 :  เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : หนังสือมอบฉันทะ

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แผนที่สถานที่ประชุม

 

ประจำปี 2566

 

Video การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

 

 

 

   รายการ          ดาวน์โหลดเอกสาร      
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 

 

 

 

 

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

 

         รายการ           ดาวน์โหลดเอกสาร      
คุณสมบัติผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม    
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

              รายการ     ดาวน์โหลดเอกสาร 
จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : รายงานประจำปี One report 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลของกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 :  ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 :  เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : หนังสือมอบฉันทะ

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แผนที่สถานที่ประชุม

 

ประจำปี 2565

 

Video การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

 

 

 

   รายการ          ดาวน์โหลดเอกสาร      
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 

 

 

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

 

         รายการ           ดาวน์โหลดเอกสาร      
คุณสมบัติผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม    
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

              รายการ     ดาวน์โหลดเอกสาร 
จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : รายงานประจำปี One report 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลของกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 :  ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 :  เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : หนังสือมอบฉันทะ

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แผนที่สถานที่ประชุม

         

ประจำปี 2564

 

Video การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

 

 

   รายการ          ดาวน์โหลดเอกสาร      
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

              รายการ     ดาวน์โหลดเอกสาร 
จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : รายงานประจำปี One report 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลของกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 :  ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 :  เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : หนังสือมอบฉันทะ

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แผนที่สถานที่ประชุม

         

 

 

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

 

         รายการ           ดาวน์โหลดเอกสาร      
คุณสมบัติผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม    
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ